alem
10 شهریور 1401 - 11:58

قیمت گوشت مرغ امروز ۱۰ شهریورماه؛ هر کیلو ۵۸,۹۰۰ تومان

قیمت مرغ گرم بسته‌بندی کیسه‌ای امروز پنجشنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۱ در بازه قیمتی ۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش می‌رسد. به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی، قیمت مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی) امروز پنجشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ بدون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، در بازه قیمتی ۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان ثابت ماند. به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی، قیمت مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی) امروز پنجشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ بدون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، در بازه قیمتی ۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان ثابت ماند. خبرنگار مهربر اساسپوششقیمتیعنوان قیمت به تومان مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی) ۵۸,۹۰۰ مغز ران ۸۸,۰۰۰ ران مرغ بدون پوست ۷۷,۰۰۰ فیله مرغ ۱۳۹,۰۰۰ کتف مرغ ۵۵,۰۰۰ بال مرغ ۷۱,۵۰۰ ران مرغ با پوست ۵۲,۵۰۰ ساق مرغ ۸۸,۰۰۰ سینه مرغ ۱۲۱,۵۰۰ سینه مرغ بدون استخوان با کتف ۱۱۷,۷۲۰ عنوان قیمت به تومان مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی) ۵۸,۹۰۰ مغز ران ۸۸,۰۰۰ ران مرغ بدون پوست ۷۷,۰۰۰ فیله مرغ ۱۳۹,۰۰۰ کتف مرغ ۵۵,۰۰۰ بال مرغ ۷۱,۵۰۰ ران مرغ با پوست ۵۲,۵۰۰ ساق مرغ ۸۸,۰۰۰ سینه مرغ ۱۲۱,۵۰۰ سینه مرغ بدون استخوان با کتف ۱۱۷,۷۲۰ عنوان قیمت به تومان مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی) ۵۸,۹۰۰ مغز ران ۸۸,۰۰۰ ران مرغ بدون پوست ۷۷,۰۰۰ فیله مرغ ۱۳۹,۰۰۰ کتف مرغ ۵۵,۰۰۰ بال مرغ ۷۱,۵۰۰ ران مرغ با پوست ۵۲,۵۰۰ ساق مرغ ۸۸,۰۰۰ سینه مرغ ۱۲۱,۵۰۰ سینه مرغ بدون استخوان با کتف ۱۱۷,۷۲۰ عنوان قیمت به تومان مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی) ۵۸,۹۰۰ مغز ران ۸۸,۰۰۰ ران مرغ بدون پوست ۷۷,۰۰۰ فیله مرغ ۱۳۹,۰۰۰ کتف مرغ ۵۵,۰۰۰ بال مرغ ۷۱,۵۰۰ ران مرغ با پوست ۵۲,۵۰۰ ساق مرغ ۸۸,۰۰۰ سینه مرغ ۱۲۱,۵۰۰ سینه مرغ بدون استخوان با کتف ۱۱۷,۷۲۰ عنوان قیمت به تومان مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی) ۵۸,۹۰۰ مغز ران ۸۸,۰۰۰ ران مرغ بدون پوست ۷۷,۰۰۰ فیله مرغ ۱۳۹,۰۰۰ کتف مرغ ۵۵,۰۰۰ بال مرغ ۷۱,۵۰۰ ران مرغ با پوست ۵۲,۵۰۰ ساق مرغ ۸۸,۰۰۰ سینه مرغ ۱۲۱,۵۰۰ سینه مرغ بدون استخوان با کتف ۱۱۷,۷۲۰عنوان قیمت به تومان مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی) ۵۸,۹۰۰ مغز ران ۸۸,۰۰۰ ران مرغ بدون پوست ۷۷,۰۰۰ فیله مرغ ۱۳۹,۰۰۰ کتف مرغ ۵۵,۰۰۰ بال مرغ ۷۱,۵۰۰ ران مرغ با پوست ۵۲,۵۰۰ ساق مرغ ۸۸,۰۰۰ سینه مرغ ۱۲۱,۵۰۰ سینه مرغ بدون استخوان با کتف ۱۱۷,۷۲۰عنوان قیمت به تومانعنوانقیمت به تومانمرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی) ۵۸,۹۰۰مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی)پوشش۵۸,۹۰۰مغز ران ۸۸,۰۰۰مغز ران۸۸,۰۰۰ران مرغ بدون پوست ۷۷,۰۰۰ران مرغ بدون پوست۷۷,۰۰۰فیله مرغ ۱۳۹,۰۰۰فیله مرغ۱۳۹,۰۰۰۱۳۹,۰۰۰کتف مرغ ۵۵,۰۰۰کتف مرغ۵۵,۰۰۰۵۵,۰۰۰بال مرغ ۷۱,۵۰۰بال مرغ۷۱,۵۰۰۷۱,۵۰۰ران مرغ با پوست ۵۲,۵۰۰ران مرغ با پوست۵۲,۵۰۰۵۲,۵۰۰ساق مرغ ۸۸,۰۰۰ساق مرغ۸۸,۰۰۰۸۸,۰۰۰سینه مرغ ۱۲۱,۵۰۰سینه مرغ۱۲۱,۵۰۰۱۲۱,۵۰۰سینه مرغ بدون استخوان با کتف ۱۱۷,۷۲۰سینه مرغ بدون استخوان با کتف۱۱۷,۷۲۰۱۱۷,۷۲۰
منبع: مهر
شناسه خبر: 697043